Vad innebär livsstil?

Livsstil är ett begrepp som innefattar många aspekter av livet. Det innefattar dina levnadsvanor och hur du väljer att leva ditt liv. Din livsstil speglar dina prioriteringar och värderingar. Här kan du läsa mer om livsstils-begreppet och vad som influerar de olika livsstilarna.

Livsstil som begrepp

Livsstil är ett väldigt brett begrepp som sammanfattar sätter vi lever vårt liv. Det handlar i grund och botten om värderingar och prioriteringar i livet. En livsstil kan ge en känsla av riktning i livet såväl som ett sammanhang med andra som följer samma sorts livsstil. Inom sjukvården talas det ofta om en bra eller hälsosam livsstil som syftar till att människor äter hälsosam mat och motionerar regelbundet. Livsstil kan även i vardagligt tal syfta till ett starkt intresse där personen utformar sitt liv efter en viss aktivitet. Det kan exempelvis vara ”segling som livsstil” eller ”friluftsliv som livsstil” där personen i fråga anpassar sitt liv för att kunna ge så mycket tid som möjligt åt det specifika intresset. Livsstil är dina levnadsvanor som bidrar till att skapa en sociala identitet.

Livsstil och hälsa

Begreppet livsstil används ofta i samband med hälsa eftersom de är nära sammanlänkade. Din livsstil har en direkt påverkan på din hälsa. Livsstil är dock ett så pass brett begrepp att man inom sjukvården i allt större utsträckning talar om levnadsvanor istället för livsstil. Fysisk aktivitet, kost, sömn, stress, alkohol, tobak, hygien och återhämtning är några vanor som påverkar hälsan i stor utsträckning. Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan många sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer samt psykisk ohälsa kopplas till individens livsstil. Hur du lever ditt liv har en direkt påverkan på din hälsa och därför är det viktigt att vara medveten om vilka val du gör i livet. Vissa av dessa sker omedvetet eftersom vi anpassar oss efter gruppen, det vill säga vännerna eller samhället i övrigt. Kroppen och sinnet behöver en hälsosam livsstil för att må bra. Vid en ohälsosam livsstil ökar risken för nedstämdhet, sjukdomar, sömnsvårigheter, övervikt och mycket mer.

Faktorer som påverkar livsstilen

Livsstil är som sagt ett bredare begrepp än levnadsvanor. Även intressen spelar stor roll i för livsstilen och även för det fysiska och psykiska välmåendet. Med en eller flera intressen stimulerar du hjärnan vilket får dig att må bättre. Natur och kultur är två faktorer som forskare har visat vara viktigt faktorer för att må bra. Musik, natur och liknande berikar livet och kan därför vara direkt positivt för hälsan. Livsstilen influeras även av ditt yrke och den plats du bor på. Det finns många kulturella aspekter som påverkar ditt sätt att leva. Bland annat talar man om en urban livsstil som syftar till livet i storstaden. En digital eller modern livsstil syftar till den möjligheter och problem som uppstår i takt med digitaliseringen av samhället.